จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินทั้งหมด 2305 คน
จำนวนผู้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 9
2 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 127
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 72
4 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 3
5 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
6 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 22
7 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 27
8 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 26
9 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 41
10 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 27
11 71031 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 107
12 77131 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 9
13 66031 ภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 61
14 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 137
15 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 137
16 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 145
17 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 23
18 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 78
19 51031 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 16
รวม 1067
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81823 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 3
2 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 80
3 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 36
4 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
5 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
6 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 69
9 66422 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 10
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 45
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
13 53021 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 51
14 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
15 62021 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
16 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 17
17 45321 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
รวม 422
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 63
รวม 63
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 103
รวม 103
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 62
รวม 62
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90121 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 42
2 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 32
รวม 74
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 82
2 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 48
3 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
4 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
5 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
6 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 30
7 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
8 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 10
รวม 222
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
รวม 3
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 51
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
10 33221 เทคโนโลยีเซรามิก ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
11 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 26
12 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
13 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
14 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
15 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 1
16 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
17 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
18 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 13
19 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
20 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
21 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
22 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
รวม 208
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53422 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 23
รวม 23
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 55421 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
รวม 6
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73123 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 1
2 73121 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 51
รวม 52