จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินทั้งหมด 1006 คน
จำนวนผู้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 6
2 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 52
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 31
4 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
5 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
6 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 14
7 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 13
8 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 11
9 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 18
10 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 17
11 71031 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 53
12 77131 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 3
13 66031 ภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 31
14 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 47
15 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 64
16 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 70
17 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 9
18 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 33
19 51031 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 7
รวม 480
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81823 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 0
2 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 37
3 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
4 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
5 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
6 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 9
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 32
9 66422 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 4
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
13 53021 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
14 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
15 62021 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
16 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
17 45321 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
รวม 183
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 27
รวม 27
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 50
รวม 50
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
รวม 26
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90121 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 17
2 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 15
รวม 32
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 39
2 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
3 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 9
4 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
5 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
6 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 6
7 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
8 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
รวม 88
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
รวม 0
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
10 33221 เทคโนโลยีเซรามิก ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
11 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 12
12 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 9
13 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 9
14 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
15 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 0
16 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
17 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
18 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
19 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
20 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
21 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
22 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
รวม 87
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53422 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 12
รวม 12
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 55421 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
รวม 1
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73123 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 0
2 73121 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
รวม 20