จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6049 คน
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 26
2 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 318
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 180
4 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 3
5 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 15
6 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 55
7 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 64
8 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 55
9 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 111
10 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 64
11 71031 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 265
12 77131 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 39
13 66031 ภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 109
14 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 290
15 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 289
16 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 319
17 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 51
18 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 173
19 51031 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 51
รวม 2477
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81823 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 4
2 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 258
3 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 111
4 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 25
5 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 14
6 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 60
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 68
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 134
9 66422 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 25
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 84
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 66
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
13 53021 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 170
14 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 47
15 62021 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 18
16 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 69
17 45321 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 11
รวม 1170
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 174
รวม 174
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 293
รวม 293
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 205
รวม 205
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90121 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 151
2 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 92
รวม 243
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 253
2 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 147
3 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 58
4 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
5 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 68
6 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 60
7 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
8 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 36
รวม 645
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 18
รวม 18
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 14
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 136
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 10
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 27
10 33221 เทคโนโลยีเซรามิก ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
11 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 59
12 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 58
13 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 51
14 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 51
15 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 3
16 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
17 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
18 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 23
19 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
20 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 21
21 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
22 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 21
รวม 600
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53422 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 64
รวม 64
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 55421 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
รวม 19
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73123 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 2
2 73121 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 139
รวม 141