จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 7945 คน
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 26
2 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 371
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 218
4 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 8
5 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 9
6 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 60
7 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 70
8 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 91
9 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 143
10 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 69
11 71031 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 300
12 77131 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 45
13 66031 ภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 132
14 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 359
15 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 369
16 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 420
17 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 68
18 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 209
19 51031 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 67
รวม 3034
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81823 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 6
2 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 337
3 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 140
4 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 28
5 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
6 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 76
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 84
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 179
9 66422 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 41
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 112
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 77
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 7
13 53021 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 232
14 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 72
15 62021 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 31
16 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 92
17 45321 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 18
รวม 1547
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 229
รวม 229
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 381
รวม 381
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 287
รวม 287
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90121 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 233
2 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 144
รวม 377
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 323
2 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 224
3 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 83
4 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 32
5 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 89
6 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 102
7 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
8 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 49
รวม 906
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 33
รวม 33
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 14
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 23
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 16
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 182
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 40
10 33221 เทคโนโลยีเซรามิก ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 10
11 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 98
12 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 91
13 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 69
14 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 75
15 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 4
16 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
17 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 11
18 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 40
19 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 27
20 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 29
21 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
22 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 33
รวม 850
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53422 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นานาชาติ 82
รวม 82
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 55421 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 36
รวม 36
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73123 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ว.แม่ฮ่องสอน 4
2 73121 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 179
รวม 183