2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
    2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
      (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว 5 - 6 มิถุนายน 2560
      (2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
    2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
      (1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
      (2) ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
      (3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้
          ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
          ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
      (4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
          ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
          ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
          ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
          ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติซึ่งจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความ เสียหายในการประกอบอาชีพครู
  2.2 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 2.1
      2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
        (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว 5 - 6 มิถุนายน 2560
        (2) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว 5 - 6 มิถุนายน 2560
      2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
        (1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
        (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง อนึ่ง กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิสอบ และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น และกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู/อาจารย์ของสถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตร ทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัคคสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด
 
     
     
 
ยอมรับเงื่อนไข