ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่